JOÃO 1
הבשורה על פי יוחנן – פרק א’ – הברית החדשה

JOÃO 2
הבשורה על פי יוחנן – פרק ב’ – הברית החדשה

JOÃO 3
הבשורה על פי יוחנן – פרק ג’ – הברית החדשה

JOÃO 4
הבשורה על פי יוחנן – פרק ד’ – הברית החדשה

JOÃO 5
הבשורה על פי יוחנן – פרק ה’ – הברית החדשה

JOÃO 6
הבשורה על פי יוחנן – פרק ו’ – הברית החדשה

JOÃO 7
הבשורה על פי יוחנן – פרק ז’ – הברית החדשה

JOÃO 8
הבשורה על פי יוחנן – פרק ח’ – הברית החדשה

JOÃO 9
הבשורה על פי יוחנן – פרק ט’ – הברית החדשה

JOÃO 10
הבשורה על פי יוחנן – פרק י’ – הברית החדשה

JOÃO 11
הבשורה על פי יוחנן – פרק יא’ – הברית החדשה

JOÃO 12
הבשורה על פי יוחנן – פרק יב’ – הברית החדשה

JOÃO 13
הבשורה על פי יוחנן – פרק יג’ – הברית החדשה

JOÃO 14
הבשורה על פי יוחנן – פרק יד’ – הברית החדשה

JOÃO 15
הבשורה על פי יוחנן – פרק טו’ – הברית החדשה

JOÃO 16
הבשורה על פי יוחנן – פרק טז’ – הברית החדשה

JOÃO 17
הבשורה על פי יוחנן – פרק יז’- הברית החדשה

JOÃO 18
הבשורה על פי יוחנן – פרק יח’ – הברית החדשה

JOÃO 19
הבשורה על פי יוחנן – פרק יט’ – הברית החדשה

JOÃO 20
הבשורה על פי יוחנן – פרק כ’ – הברית החדשה

JOÃO 21
הבשורה על פי יוחנן – פרק כא’ – הברית החדשה